پکیج های پیش نیاز برای نصب دایرکت ادمین

پکیج های پیش نیاز برای نصب دایرکت ادمین

قبل از نصب دایرکت ادمین نیاز است پکیج هایی را روی سرور نصب کنید تا دایرکت ادمین بدون مشکل نصب و راه اندازی شود. برای نصب پکیج های پیش نیاز دایرکت ادمین در سیستم عامل های مختلف با ما همراه باشید.

CentOS 6 :

yum install wget tar gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel

CentOS 7 :

yum install wget tar gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel \
psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-Perl4-CoreLibs perl-libwww-perl xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file kernel-headers

CentOS 8

yum install wget tar gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel \
psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-libwww-perl xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file \
kernel-headers hostname

Debian 6

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libreadline-dev libdb4.8-dev libsasl2-dev patch

Debian 7

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev libncurses5-dev patch libjemalloc-dev

Debian 8

apt-get install wget gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota libsystemd-daemon0 patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev systemd systemd-sysv

Debian 9

apt-get update
apt-get install wget gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libperl4-corelibs-perl libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 zip automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \
libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1

Debian 10

apt-get update
apt-get install wget gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libperl4-corelibs-perl libwww-perl libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 zip automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5 libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota patch logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \
libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1

برای نصب دایرکت ادمین در سیستم عامل FreeBSD باید ابتدا پکیج زیر را نصب کنید تا custombuild نصب شود :

pkg_add -r gmake perl wget bison flex gd cyrus-sasl2 cmake python autoconf libtool libarchive mailx

FreeBSD 10

pkg install gcc gmake perl5 wget bison flex cyrus-sasl cmake python autoconf libtool libarchive iconv bind99 mailx psmisc

FreeBSD 11

pkg install gcc gmake perl5 wget bison flex cyrus-sasl cmake python autoconf libtool libarchive iconv bind911 mailx webalizer gettext-runtime psmisc tar

FreeBSD 12

pkg install gcc gmake perl5 wget bison flex cyrus-sasl cmake python autoconf libtool libarchive iconv bind911 mailx webalizer gettext-runtime udns sudo psmisc tar openssl krb5

 

ارسال نظر