پکیج های پیش نیاز برای نصب دایرکت ادمین

پکیج های پیش نیاز برای نصب دایرکت ادمین

نویسنده :

قبل از نصب دایرکت ادمین نیاز است پکیج هایی را روی سرور نصب کنید تا دایرکت ادمین بدون مشکل نصب و راه اندازی شود. برای نصب پکیج های پیش نیاز دایرکت ادمین در سیستم عامل های مختلف با ما همراه باشید.

CentOS 6 :

yum install wget tar gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \ libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \ autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel


CentOS 7 :

yum install wget tar gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \ libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \ autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel \ psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-Perl4-CoreLibs perl-libwww-perl xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file kernel-headers


CentOS 8 :

yum install wget tar gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \ libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \ autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel \ psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-libwww-perl xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file \ kernel-headers hostname


Debian 6 :

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \ zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libreadline-dev libdb4.8-dev libsasl2-dev patch


Debian 7 :

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \ zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev libncurses5-dev patch libjemalloc-dev


Debian 8 :

apt-get install wget gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \ zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \ libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota libsystemd-daemon0 patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev systemd systemd-sysv


Debian 9 :

apt-get update apt-get install wget gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libperl4-corelibs-perl libaio1 libaio-dev \ zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 zip automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \ libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \ libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1


Debian 10 :

apt-get update apt-get install wget gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libperl4-corelibs-perl libwww-perl libaio1 libaio-dev \ zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 zip automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \ libncurses5 libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota patch logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \ libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1


برای نصب دایرکت ادمین در سیستم عامل FreeBSD باید ابتدا پکیج زیر را نصب کنید تا custombuild نصب شود :

pkg_add -r gmake perl wget bison flex gd cyrus-sasl2 cmake python autoconf libtool libarchive mailx


FreeBSD 10 :

pkg install gcc gmake perl5 wget bison flex cyrus-sasl cmake python autoconf libtool libarchive iconv bind99 mailx psmisc


FreeBSD 11 :

pkg install gcc gmake perl5 wget bison flex cyrus-sasl cmake python autoconf libtool libarchive iconv bind911 mailx webalizer gettext-runtime psmisc tar


FreeBSD 12 :

pkg install gcc gmake perl5 wget bison flex cyrus-sasl cmake python autoconf libtool libarchive iconv bind911 mailx webalizer gettext-runtime udns sudo psmisc tar openssl krb5

 

از سال 86 بطور تخصصی به مباحث میزبانی وب و مجازی سازی و امنیت شبکه میپردازم و در چند سال اخیر مباحث طراحی سایت و سئو و ارزهای دیجیتال به فعالیت هایم اضافه شده است ، امیدوارم مطالبی که منتشر میکنم برای شما مفید باشد.

ارسال نظر