مجازی ساز Vmware ESXi

مجازی ساز Vmware ESXi

ما برای ارائه سرور مجازی از جدیدترین نسخه مجازی Vmware ESXi استفاده میکنیم که تضمین کننده کیفیت و پایداری سرورهای مجازی ارائه شده است.

ما برای ارائه سرور مجازی از جدیدترین نسخه مجازی Vmware ESXi استفاده میکنیم که تضمین کننده کیفیت و پایداری سرورهای مجازی ارائه شده است.