استفاده از رم DDR4

استفاده از رم DDR4

سرورهای مجازی ایران و آلمان و فنلاند و آمریکا با رم DDR4 ارائه میشود و باعث شده است که نهایت کیفیت و سرعت را روی این سرورها ارائه دهیم.

سرورهای مجازی ایران و آلمان و فنلاند و آمریکا با رم DDR4 ارائه میشود و باعث شده است که نهایت کیفیت و سرعت را روی این سرورها ارائه دهیم.