تنظیم فایروال میکروتیک برای مقابله با ویروس ها

تنظیم فایروال میکروتیک برای مقابله با ویروس ها

نویسنده :

برای جلوگیری از فعالیت ویروس های شناخته شده روی شبکه میکروتیک میتوانید رول های زیر را در فایروال میکروتیک اضافه کنید. با تحقیق بیشتر میتوانید به این موارد اضافه کنید و برای آگاهی از هر کدام کامنت آن را بخوانید.

دستورات زیر را میتوانید بصورت یکجا کپی کنید و در terminal میکروتیک paste کنید :

/ip firewall filter
add chain=forward connection-state=established comment="allow established connections" 
add chain=forward connection-state=related comment="allow related connections" 
add chain=forward connection-state=invalid action=drop comment="drop invalid connections" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=135-139 action=drop comment="Drop Blaster Worm" 
add chain=virus protocol=udp dst-port=135-139 action=drop comment="Drop Messenger Worm" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=445 action=drop comment="Drop Blaster Worm" 
add chain=virus protocol=udp dst-port=445 action=drop comment="Drop Blaster Worm" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=593 action=drop comment="________" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=1024-1030 action=drop comment="________" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=1080 action=drop comment="Drop MyDoom"
add chain=virus protocol=tcp dst-port=1214 action=drop comment="________" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=1363 action=drop comment="ndm requester" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=1364 action=drop comment="ndm server" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=1368 action=drop comment="screen cast" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=1373 action=drop comment="hromgrafx" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=1377 action=drop comment="cichlid" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=1433-1434 action=drop comment="Worm" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=2745 action=drop comment="Bagle Virus" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=2283 action=drop comment="Drop Dumaru.Y" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=2535 action=drop comment="Drop Beagle" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=2745 action=drop comment="Drop Beagle.C-K" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=3127-3128 action=drop comment="Drop MyDoom" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=3410 action=drop comment="Drop Backdoor OptixPro" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=4444 action=drop comment="Worm" 
add chain=virus protocol=udp dst-port=4444 action=drop comment="Worm" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=5554 action=drop comment="Drop Sasser" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=8866 action=drop comment="Drop Beagle.B" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=9898 action=drop comment="Drop Dabber.A-B" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=10000 action=drop comment="Drop Dumaru.Y" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=10080 action=drop comment="Drop MyDoom.B" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=12345 action=drop comment="Drop NetBus" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=17300 action=drop comment="Drop Kuang2" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=27374 action=drop comment="Drop SubSeven" 
add chain=virus protocol=tcp dst-port=65506 action=drop comment="Drop PhatBot, Agobot, Gaobot"
add chain=forward action=jump jump-target=virus comment="jump to the virus chain"


ارسال نظر