بکاپ گیری و ری استور بکاپ IBSng

بکاپ گیری و ری استور بکاپ IBSng

بکاپ گیری از IBSng : برای یکاپ گرفتن از اکانتینگ IBSng ابتدا وارد ssh شوید و دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید : su postgres pg_dump IBSng > /var/lib/pgsql/IBSng.sql بکاپ آماده شد و در مسیر /var/lib/pgsql/ قرار دارد و میتوانید با استفاده از نرم افزار winscp آن را بردارید.   ری استور بکاپ IBSng […]